پژوهش

ادامه

دستاوردهای گروه

ادامه

لاگ بوگ

ادامه

برنامه آموزشی گروه

ادامه

معرفی گروه

ادامه

اساتید

ادامه

گروه پرستاری سلامت جامعه و روان پرستاری در سال 1368 شکل گرفت.به تدریج طی سال ها این گروه گسترش یافته و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری در سال های 68 و 69 صورت گرفته است.

به دنبال بازنگری برنامه های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری توسط وزارت بهداشت  و تبدیل گرایش های این مقطع به رشته های مستقل، از مهر 1393 نیز رشته های پرستاری داخلی - جراحی، پرستاری کودکان، پرستاری سلامت جامعه، روان پرستاری و پرستاری سالمندی و رشته مدیریت پرستاری نیز در سال 1396 به برنامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده اضافه گردیده است.
ادامه مطالب