اولویت های پژوهشی

 

  الویت های پژوهشی گروه  
   
  • بیماری لیشمانیازیس
  •  تعیین گونه های لیشمانیا در شهرستان های استان خراسان رضوی
  •  بیماریهای قارچی
  • بیماریهای انگلی نوپدید و بازپدید
  • بیماریهای قارچی نوپدیدو بازپدید
  • بیماریهای ناشی از بند پایان