درخشش گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در جشنواره شهید مطهری

درخشش گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در کسب 5 لوح تقدیر توسط اعضاء هیئت علمی و کارشناس گروه در دهمین جشنواره شهید مطهری 1396