کسب عنوان استاد برتر آموزشی در دهمین جشنواره شهید مطهری


در دهمین جشنواره شهید مطهری از جناب آقای دکتر عبد المجید فتی استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی درآیتم استاد برتر آموزشی دانشگاه در سال 1395 تجلیل به عمل آمد