کسب عنوان گروه برتر دانشکده پزشکي در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري.

کسب عنوان گروه برتر دانشکده پزشکي در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري.