دريافت لوح تقدير و سپاس در سه سال پياپي توسط اعضاي گروه انگل شناسي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري.

دريافت لوح تقدير و سپاس در سه سال پياپي توسط اعضاي گروه انگل شناسي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري.