برگزاری سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران

                    برگزاری سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران در شیراز

http://nicopa10.sums.ac.ir