معاونت گروه

 معاون آموزشی گروه

 سرکار خانم دکتر فریبا برنجی

 استاد و عضو هئیت علمی گروه            

 ایمیل : BerenjiF[at]mums.ac.ir

 شماره تماس : 38022235