کارکنان گروه

کارکنان شاغل در بیمارستان امام رضا  کارکنان شاغل در دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:  مریم نخعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد انگل شناسی

سمت: کارشناس آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

شماره تماس : 380022214

 نام و نام خانوادگی: الهام پوستچی

 تحصیلات:کارشناسی ارشد انگل شناسی

 سمت:کارشناس آزمایشگاه دانشکده پزشکی

 شماره تماس: 38002401

 

نام و نام خانوادگی: مژگان قلی نژاد

 تحصیلات: کارشناسی iT

 سمت: مسئول دفتر بیمارستان

 شماره تماس : 380222206

 

نام و نام خانوادگی: مرسده شهرکی

 تحصیلات: روانشناس بالینی

 سمت: کارشناس آموزش و سایت گروه

 شماره تماس :38002402

 

نام و نام خانوادگی: آقای قنبری

 تحصیلات: کارشناس ارشد بیوشیمی

 سمت: کارشناس آزمایشگاه بیمارستان قائم

 شماره تماس :38012406

نام و نام خانوادگی: سعید پرهام

 تحصیلات: کارشناسی ارشد قارچ شناسی

 سمت: کارشناس آزمایشگاه بیمارستان قائم

 شماره تماس :38012402

 نام و نام خانوادگی: محمود پرنیان

 تحصیلات: کارشناسی ارشد انگل شناسی

 سمت: کارشناس آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

 شماره تماس :38022214

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم کمال الدینی

 تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاه

 سمت: کارشناس آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

 شماره تماس :38022214