مديريت گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

پیام مدیر گروه

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دارای 2 شاخه پایه و بالینی (شاخه پایه در دانشکده پزشکی و شاخه بالینی در بیمارستان های قائم و امام رضا ، مستقر می باشد) از سال 1382 تشکیل گردید که علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی در شاخه پایه خدمات تشخیصی خود را در آزمایشگاه های کلینیکال بیمارستان و کلینیک های ویژه ارائه می دهد.
 
 
دکتر عبدالمجید فتی          
           
دکتر عبدالمجيد فتي
   
استاد و مدير گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
  • آدرس: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکی ،دفتر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
  • تلفن:38002401-051