کمیته آموزش های مداوم و مجازی گروه

کمیته آموزش های مداوم و مجازی گروه

مسئول کمیته : آقای دکتر ناصری

اعضاء کمیته : آقایان دکتر فتی، دکتر شمسیان، دکتر زارعان، دکتر نجف زاده، دکتر زرین فر و خانمها دکتر برنجی، دکتر حسینی، دکتر مقدس و سعدآبادی