کمیته آموزش های مداوم و مجازی گروه

کمیته آموزش های مداوم و مجازی گروه

مسئول کمیته : آقای دکتر ناصری

اعضاء کمیته : آقای دکتر فتی ، آقای دکتر شمسیان ، خانم دکتر برنجی ، خانم دکتر مقدس ، آقای دکتر زارعان ، آقای دکتر نجف زاده ، آقای دکتر زرین فر