دست آوردهاي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

برخی از دستاورد های گروه

— - کسب عنوان گروه برتر دانشکده پزشکي در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري.
— - آماده سازی برای راه اندازی آزمایشگاه ملکولی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
— - برگزاری موفقیت آمیز چهارمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
— - جذب چهار نفر هیئت علمی در سطح دکتری تخصصی برای گروه
— - کسب موافقت دانشکده و دانشگاه در راه اندازی دکتری تخصصی انگل شناسی
— - جذب موافقت دانشکده و دانشگاه در راه اندازی کارشناسی ارشد قارچ شناسی
— - دريافت لوح تقدير و سپاس در سه سال پياپي توسط اعضاي گروه انگل شناسي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري.
— - کسب مقام وب سایت برتر در دوازدهین جشنواره شهید مطهری
 -  تامین فضای مناسب