سایت گروه

 هدف از راه اندازی سایت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی معرفی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از نظر آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، تشکیلات و امکانات به دانشگاهیان داخل و خارج از کشور می باشد