تاريخچه گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

 

 
تاريخچه گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
 
اعضاي هيئت علمي رشته انگل شناسي و قارچ شناسي تا قبل از سال 1371 در مجموعه گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي قرارداشتند. از آن سال به بعد گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي به دو گروه مستقل علوم آزمايشگاهي و آسيب شناسي تفكيك گرديد.
از مهر ماه سال 1382 گروه علوم آزمايشگاهي به سه گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي، هماتولوژي و بانك خون و انگل شناسي و قارچ شناسي تفكيك گرديد و از آن تاريخ تا كنون هر كدام از گروهها كار خود را مستقلا انجام مي دهند و از آن زمان گروه انگل شناسي و قارچ شناسي با پنج عضو هيئت علمي فعاليت خود را به طور مستقل انجام مي دهند. 

هدف گروه انگل شناسي وقارچ شناسي

هدف از تشكيل گروه انگل شناسي وقارچ شناسي اموزش انگل شناسي وقارچ شناسي پزشكي به دانشجويان گروه پزشکي وپيراپزشکي ورشته هاي وابسته در مقاطع مختلف از كارداني تا دكتراي تخصصي طبق برنامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ستاد انقلاب فرهنگي و پژوهش در زمينه هاي فوق الذكر مي باشد.