تماس با ما

           
  دانشکده پزشکی آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی ، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی  
 


        051-38002401  
      051-38002401  
       
       
 
 
 
 
 
 
  بیمارستان قائم  
 
   

آدرس:مشهدمقدس ، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان احمدآباد-

بخش انگل شناسي و قارچ شناسي

 
     051-38403141  
     38547255 051  
    91766-99199  
    30007273010020  

  بیمارستان امام رضا
     
 

آدرس: مشهد مقدس، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان دانشگاه-آزمايشگاه مركزي -

بخش انگل شناسي و قارچ شناسي
 
   

 38022215- 051

 38022235- 051

 38547255- 051

 
    051  
    کدپستی
 
    [at]mums.ac.ir پست الکترونیک