تاریخچه گروه:
اعضاي هيئت علمي رشته انگل شناسي و قارچ شناسي تا قبل از سال 1371 در مجموعه گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي قرارداشتند. از آن سال به بعد گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي به دو گروه مستقل علوم آزمايشگاهي و آسيب شناسي تفكيك گرديد.
از مهر ماه سال 1382 گروه علوم آزمايشگاهي به سه گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي، هماتولوژي و بانك خون و انگل شناسي و قارچ شناسي تفكيك گرديد و از آن تاريخ تا كنون هر كدام از گروهها كار خود را مستقلا انجام مي دهند و از آن زمان گروه انگل شناسي و قارچ شناسي با پنج عضو هيئت علمي فعاليت خود را به طور مستقل انجام مي دهند.